Projekt „Ekoinklúzia“ v spolupráci s OZ HANS

V spolupráci a s podporou OZ HANS sa pokúsime v tomto kalendárnom roku zapojiť do projektu „Ekoinklúzia“…

Projekt napomáha vytváraniu väzieb v komunite založených na vzájomnom rešpekte a tolerancii.
Spolupráca mladých ľudí z dobrovoľníckej skupiny s inými mladými ľuďmi s potenciálnymi ťažkosťami
v sociálnom začleňovaní prispieva výrazným spôsobom k rozvoju vzájomnej podpory a budovaniu
spoločnej zodpovednosti. 

Spoločné aktivity budú prinášať väčšie poznávanie hodnoty iného človeka a rešpektovania jeho
dôstojnosti.
Projekt sa zameriava na tému inklúzie v praktickej činnosti a spolupráci v oblasti každodenného
života, pričom inklúzia je jednou z hlavných priorít politiky EU voči mládeži. Výzvy týkajúce sa
klimatických zmien a potrieb zmeny myslenia ľudí smerom k trvalej udržateľnosti prepájajú reálne
záujmy mladých ľudí , prostredníctvom ktorých sa cítia motivovaní robiť aktivity, zamerané na osobný rozvoj a smerujúce k uplatneniu na trhu práce.

Rehabilitačný pracovno – terapeutický program bude určitým inkubátorom pre mladých ľudí so
zdravotným znevýhodnením, v ktorom budú môcť získať zručnosti a nové kompetencie. Podporí ich
sociálne zručnosti, kreativitu, digitálnu a finančnú gramotnosť. Podporí tiež kompetenciu naučiť sa
učiť, aby vedeli reflektovať svoj progres v procese učenia sa, aby si vedeli definovať ciele a silné aj
slabé stránky ktoré využijú pre svoj ďalší rozvoj. V rámci komunity budú prezentovať výsledky svojej
práce, budú prispievať k zvyšovaniu povedomia o solidarite, inklúzii ale aj trvalej udržateľnosti a
enviromentálneho uvedomiena komunity v ktorej žijú.

zdieľať článok