Naša škola spolupracuje s profesionálmi a združeniami, ktoré spoločne s nami vytvárajú inkluzívne a tvorivé prostredie pre deti aj dospelých.


Magdalena Sykora Sazdovská študovala arteterapiu a rozvoj detí v San Francisku a Long Island University. Vo svojej praxi sa venuje tvorivým dielňam aj arteterapii pre deti so špeciálnymi potrebami, deťom s autizmum, ADHD, Downovým syndrómom a pod. Pochádza z juhoslovanskej krajiny, vyrastala v umeleckej rodine, od 5 rokov sa venovala kresbe a ako 19-ročná dostala štipendium na štúdium v USA. V  New Yorku sa zapojila do projektu, v rámci ktorého sa dostala do rodiny s autistickým chlapčekom. „Práve on ma doviedol k arteterapii,“ hovorí.

HANS je celoslovenské občianske združenie. Vzniklo preto, lebo rodičia detí s AS a VFA pociťovali potrebu mať spoločný hlas a prispieť k riešeniu situácie detí, mladých ľudí a rodín s ťažkosťami v sociálnych vzťahoch a komunikácii a s odlišným vnímaním sveta. Garantmi OZ sú Mgr. Daniela Jánošíková, PhD, Mgr. Nadežda Okenicová (Autistické centrum Andreas, n.o.) a Mgr.  Michaela Martinková (CENADA n.o.).

V spolupráci s OZ HANS sa naša škola zapája do projektu „Ekoinklúzia“